Algemene Voorwaarden

arrow-down

Open het PDF via de knop hier boven voor de meest recente versie (12-09-2022)

 

ARTIKEL 1. DEFINITIES 

Consument
Natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een Lidmaatschapsovereenkomst aangaat met betrekking tot Sport en Fitnessactiviteiten.

Lidmaatschapsovereenkomst
Overeenkomst tussen ondernemer en Consument ter zake van Sport en Fitness.

Ondernemer
Sportstudio Workout, gevestigd aan Kooilaan 1-A (2665 KR) te Bleiswijk. Hierna te noemen Sportstudio Workout.

Sport en fitness
Een op lichamelijke en/of geestelijke activiteit gerichte dienst.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle Lidmaatschapsovereenkomsten betreffende fitness en groepslessen die tussen Sportstudio Workout en de Consumenten worden gesloten.

 

ARTIKEL 3. HET AANBOD 

  • Het aanbod van Sportstudio Workout wordt schriftelijk of elektronisch uitgebracht en is van kracht gedurende een door Sportstudio Workout aangegeven termijn. Indien geen termijn voor de aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende twee weken na dagtekening van kracht.

Het aanbod omvat ten minste:

de vermelding van de mogelijkheid om de fitnessruimte(s) en faciliteiten te bezichtigen;
de bedenktijd, zoals bedoeld in artikel 5; – de faciliteiten en begeleiding waarvan gebruik gemaakt kan worden;
de dagen en tijden waarop er gebruik gemaakt kan worden van de faciliteiten;
de kosten voor het abonnement en op welk moment de kosten mogelijk door Sportstudio Workout op grond van artikel 7 jaarlijks verhoogd kunnen worden. Uit het aanbod blijkt duidelijk of het gaat om periodieke kosten of eenmalige kosten;
de wijze van betaling en de betalingstermijn;
de periode van de Lidmaatschapsovereenkomst en de daarbij behorende opzegtermijn of, in geval van een strippenkaart, de geldigheidsduur;
het (huishoudelijk) reglement, de huisregels.

De omschrijving van het aanbod moet toereikend zijn om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken

Het aanbod gaat schriftelijk of elektronisch vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden.

 

ARTIKEL 4. DE OVEREENKOMST 

De Lidmaatschapsovereenkomst komt tot stand door ondertekening van het aanbod.

De Lidmaatschapsovereenkomst is strikt persoonlijk.

ARTIKEL 5. BEDENKTIJD 

Gedurende een bedenktijd van een week na ondertekening van de Lidmaatschapsovereenkomst, heeft de Consument de mogelijkheid om de Lidmaatschapsovereenkomst kosteloos te herroepen. Voornoemd herroepingsrecht eindigt eerder indien (en op het moment dat) de Consument gebruik maakt van de fitnessfaciliteiten.

 

ARTIKEL 6. DUUR EN BEËINDIGING 

Sportstudio Workout biedt de Consument ten minste de keuze uit:

  • een Lidmaatschapsovereenkomst van 4 weken;
  • een Lidmaatschapsovereenkomst van 26 weken; of
  • een Lidmaatschapsovereenkomst van 52 weken.

De Lidmaatschapsovereenkomst is na einddatum opzegbaar met inachtneming van een volledig vierwekelijkse betaaltermijn.

De Lidmaatschapsovereenkomst dient schriftelijk te worden opgezegd, minimaal vier weken voor einddatum.
Tussentijdse opzegging bij Lidmaatschapsovereenkomsten van 26 of 52 weken door de Consument is mogelijk indien:

  • de Consument een ander woonadres krijgt, waarbij de woonplaats van de Consument meer dan 10 km verder verwijderd is van een locatie waar een Sportstudio Workout gevestigd is. (afstandhemelsbreed gemeten). Als een andere vestiging van de betreffende onderneming met gelijkwaardige voorziening en serviceniveau zich op minder dan 10 kilometer bevindt van het nieuwe woonadres van de Consument, dan is van deze situatie geen sprake.
  • het voor de Consument als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte onmogelijk is geworden om gedurende de rest van de abonnementsperiode gebruik te maken van de fitness/ activiteiten. Deze opzegging dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. Bij een opzegging als bedoeld in dit artikellid is Sportstudio Workout gerechtigd om de abonnementskosten over de verstreken abonnementsperiode te herberekenen op basis van de daadwerkelijk afgenomen periode en de daarbij behorende (hogere) abonnementskosten.

Opschorting of bevriezing van het abonnement is eenmaal per lidmaatschapsjaar mogelijk bij zwangerschap en/of langdurige ziekte of blessure. Dit kan voor een periode van maximaal zes maanden en gaat in per volle kalendermaand. De incasso wordt voor dezelfde periode (per kalendermaand) bevroren. Na hervatting van het actieve lidmaatschap, wordt de incasso weer geactiveerd.

Bij tijdelijke onderbreking van de activiteiten door ziekte, verzuim of vakantie kan de contributie niet worden bevroren, aangezien op jaarbasis acht weken niet zijn meegenomen in de samenstelling van de contributie. Voor bevriezing dient de Consument een zwangerschaps-of doktersverklaring te overleggen. Een schriftelijk verzoek met kopie van deze verklaring moet worden gestuurd naar Sportstudio Workout t.a.v. de Club Manager. De Consument ontvangt bij akkoord een bevestiging van Sportstudio Workout. Situaties van overmacht worden door de directie op grond van een schriftelijkverzoek beoordeeld.

Tussentijdse opzegging door Sportstudio Workout is met onmiddellijke ingang mogelijk indien:

  • de Consument één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of van het toepasselijke (huishoudelijke) reglement schendt, tenzij de schending een tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt; of
  • de Consument zich onrechtmatig heeft gedragen jegens Sportstudio Workout of jegens een contractant (lid) van Sportstudio Workout. Het resterende abonnementsgeld wordt in deze gevallen terugbetaald onder aftrek van de door Sportstudio Workout aantoonbaar geleden schade.

Indien Sportstudio Workout zijn onderneming beëindigt, dan is tussentijdse opzegging door Sportstudio Workout mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. Het resterende abonnementsgeld wordt in dat geval terugbetaald.
Het abonnement kan niet opgezegd worden wegens Corona. Sportstudio Workout zal hier met een passende oplossing voor komen mocht de club dicht gaan vanwege overheidsbesluiten.

ARTIKEL 7. PRIJS EN PRIJSWIJZIGINGEN 

Het abonnementsgeld wordt vooraf overeengekomen.

Eventuele prijsverhogingen worden door Sportstudio Workout twee weken voorafgaand genoegzaam bekend gemaakt.

Indien een prijsverhoging plaatsvindt, dan heeft de Consument het recht om de Lidmaatschapsovereenkomst binnen vier weken na de bekendmaking te ontbinden. Het resterende abonnementsgeld wordt terug betaald.

De mogelijkheid tot ontbinding uit lid 3 is niet van toepassing op prijsaanpassingen op basis van het prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties noch op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals die ter zake van BTW. Als een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na totstandkoming van de Lidmaatschapsovereenkomst dan bestaat er wel een recht tot ontbinding zoals bedoeld in lid 3.

 

ARTIKEL 8. VERPLICHTINGEN VAN DE ONDERNEMER 

Sportstudio Workout staat ervoor in dat de faciliteiten en geleverde diensten beantwoorden aan de Lidmaatschapsovereenkomst.

Sportstudio Workout onderwerpt de voorzieningen aan het vereiste onderhoud.

Sportstudio Workout staat er voor in dat de instructeurs of begeleiders over voldoende kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht.

Sportstudio Workout zorgt ervoor dat er voldoende EHBO-middelen aanwezig zijn.

Sportstudio Workout treft maatregelen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen van Consumenten maar aanvaardt behoudens gebleken tekortkoming geen aansprakelijkheid ter zake.\

 

ARTIKEL 9. VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT 

De Consument houdt zich aan de door Sportstudio Workout gegeven instructies en het (huishoudelijk) reglement. Zie ook artikel 6 lid 5.

De Consument dient een medische contra-indicatie voor fitness te melden aan Sportstudio Workout.

De Consument dient de aanwijzingen van Sportstudio Workout c.q. de door hem aangestelde medewerkers op te volgen. Het is de Consument niet toegestaan gebruik te maken van apparaten of faciliteiten, waarmee de Consument niet bekend is. Indien de Consument niet bekend is met één of meerdere apparaten of faciliteiten dan dient hij dit aan Sportstudio Workout kenbaar te maken, zodat Sportstudio Workout uitleg kan geven.

Het is de Consument niet toegestaan gebruik te maken van de apparaten en faciliteiten indien hij onder invloed van drank, drugs, medicijnen of dopinggeduide middelen is.

Het is de Consument niet toegestaan te roken in Sportstudio Workout.

De Consument dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig schriftelijk of elektronisch aan Sportstudio Workout mede te delen.

 

ARTIKEL 10. TUSSENTIJDSE WIJZIGINGEN 

Sportstudio Workout kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten en openingstijden. Sportstudio Workout zal de voorgenomen wijzigingen minimaal vier weken van te voren op genoegzame wijze aankondigen.

Bij wijzigingen, zoals bedoeld in lid 1, ten nadele van de Consument heeft de Consument gedurende vier weken na de aankondiging het recht om het abonnement zonder opzegtermijn te beëindigen, tenzij de wijziging een beëindiging niet rechtvaardigt. Het resterende abonnementsgeld wordt terugbetaald.

 

ARTIKEL 11. TOEGANG TOT DE CLUB 

Om toegang te verkrijgen tot de club wordt er gebruik gemaakt van de Sportstudio Workout app waar een barcode is te vinden die toegang geeft.

 

ARTIKEL 12. BETALING 

De verschuldigde abonnementsgelden worden in rekening gebracht en voldaan op de wijze zoals is overeengekomen in de Lidmaatschapsovereenkomst. Betalingen per automatische incasso worden per vier weken bij vooruitbetaling geïnd. Contante betaling of betaling per factuur is slechts mogelijk voor de overeengekomen contractperiode bij vooruitbetaling.

Bij niet tijdige betaling is de Consument van rechtswege in verzuim. Hij wordt daar door Sportstudio Workout schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen twee weken te voldoen.

Na het verstrijken van de nieuwe betalingsdatum is Sportstudio Workout gerechtigd om wettelijke rente en in redelijkheid gemaakte (buitengerechtelijke) kosten in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de oorspronkelijke betalingsdatum. Voorts is Sportstudio Workout bevoegd om de Consument de toegang tot de fitnessfaciliteiten te weigeren.

Indien de Consument niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is Sportstudio Workout bevoegd om rechtsmaatregelen te nemen. Sportstudio Workout zal, als blijkt dat contributie niet inbaar is zoals overeengekomen, haar gerechtsdeurwaarder de verschuldigde contributie tot einddatum laten vorderen.

 

ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID 

Sportstudio Workout is tegenover de Consument aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Lidmaatschapsovereenkomst en voor schade die voor rekening en risico van Sportstudio Workout komt. Sportstudio Workout is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen, voor zover Sportstudio Workout maatregelen heeft genomen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen.

Sportstudio Workout zal zich afdoende verzekeren tegen zijn ondernemingsrisico’s. De aansprakelijkheid van Sportstudio Workout is beperkt tot het bedrag waarvoor de ondernemer aanspraak kan maken op een uitkering van de verzekeringsmaatschappij met een maximum van € 1.250.000,- per gebeurtenis.

De Consument is tegenover Sportstudio Workout aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Lidmaatschapsovereenkomst en voor schade die voor rekening en risico van de Consument komt.

Sportstudio Workout aanvaard geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot gezondheidsklachten als gevolg van het gebruik van zonnebanken.

 

ARTIKEL 14. KLACHTEN 

Sportstudio Workout beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt zijn klachten overeenkomstig deze procedure.

De Consument dient klachten over de uitvoering van de Lidmaatschapsovereenkomst zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen twee maanden nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd, bij Sportstudio Workout in, tenzij dat redelijkerwijs niet van hem verwacht kan worden.

Deze klachten dienen volledig, duidelijk omschreven en voorzien van eventuele bewijsmiddelen te zijn.

Het niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben dat de Consument zijn rechten ter zake verliest.

Sportstudio Workout beantwoordt de door de Consument bij hem ingediende klachten zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, antwoordt Sportstudio Workout binnen zeven dagen met een bericht van ontvangst en een indicatie van de termijn waarbinnen de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

ARTIKEL 15. TOEPASSELIJK RECHT 

Op alle Lidmaatschapsovereenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, is Nederlands recht van toepassing tenzij op basis van dwingend recht anders wordt bepaald.